]

PowWow Home Page   The Drum
A Significant Gathering   The Songs
The Grand Entry   The Dances
Family, Community & Spirit   The Regalia

POWWOW WORDS & SOUNDS in the Dakota Language


1. Wacipi - (wa-CHEE-pe) - Dance

2. Okawingapi - (wah-KAH-win-ah-pe) - Grand Entry

3. Cancega - (CHON-chay-gah) - Drum

4. Wicahcana wacipi - (we-CHA-hcha-nah wa-CHEE-pe) - Men's Traditional Dance

5. Winyan ahana wacipi - (WEEN-yon eh-HON-nah wah-CHEE-pe) - Womens Traditional dance

6. Akicita - (ah-KE-che-tah) - Warrior/veteran

7. Makoce nupa umanipi - (mah-KO-chay NU-pah uh-man-epe) - Walking in two worlds

8. Wicohan on wowicakupi - (we-CHO-han oon wah-WE-cha-ku-pe) - Giveaway (given away into the crowd)

9. Pezi wacipi - (peh-ZE wah-CHEE-pe) - Grass Dance

10. Wakanheja - (wah-KON-eh-zah) - Children

11. Witko sni - (wee-KO sh-NEE) - Sober (not crazy)

12. Sina unpi skehan wacipi - (sh'nah oon-pe sh'keh-han wa-CHEE-pe) - Fancy Shawl Dance

13. Waboga unpi skehan wacipi - (wah-BOH-ga oon-pe sh'keh-han wa-CHEE-pe) - Men's Fancy Dance

14. Wakantanka - (wak-KON-ton-kah) - Great Spirit/The Creator

15. Odowan - (oh-DOH-won) - Song